در راستای مسئله بسیار مهم اشتغال در کشور بر آن شدیم تا با تجزیه و تحلیل نیازها، کمبود ها و توانایی های شغلی کشور بتوانیم قدم هایی جهت هر چه بهتر شدن این مسئله برداریم. تحلیل مسئله که حدود یک سال بطول انجامید اهمیت آن را برایمان بیشتر آشکار نمود و ما را در جدیت انجام این پروژه یاری کرد. پس از تحلیل، پیاده سازی پروژه آغاز گردید که نزدیک به شش ماه زمان جهت انجام آن سپری شد حال تمام تلاش های این تیم کاملا بومی که در راستای سهولت بیشتر در امر جذب نیرو در کشور تاسیس گردید به ثمره نشست.
بسیار خرسند و خوشنودیم و با افتخار اعلام می داریم وب سایت هوشمند کاریابی اولین وب سایت هوشمند در جهان می باشد که با ساختاری بسیار قدرتمند و هوشمند، جستجو را از وب سایت خود حذف کرده است و تمام توصیه های شغلی را بصورت هوشمند و بدون دخالت انسان انجام می دهد که این امر خود موجب سرعت بخشیدن به امور و در نتیجه پیشرفت و شکوفایی خواهد شد.
وب سایت در راستای جهانی شدن نیز قدم بر می دارد و امید دارد در وحله اول دغدغه اشتغال را از ذهن مردم ایران زمین سپس از ذهن تمام مردم دنیا حذف نماید با سیاست هایی که وب سایت اتخاذ کرده است از جمله به حداقل رسانیدن هزینه های کارفرمایان، افزایش تولید آنها، افزایش رضایتمندی کارگران و در نتیجه افرایش سود کارفرمایان می توان قدم هایی در این راستا برداشت.

مدیریت وب سایت