موجود مصنوعی موجودی است که می خواهد مانند انسان رفتار کند بنابراین نیاز به هوش مصنوعی دارد.
هوش مصنوعی:(A.I.-ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
علمی است جهت خلق ماشین هایی که قادر به فکر کردن بدون نیاز به انسان ها باشند یا به عبارتی خلق یک موجود مصنوعی که خلق آن توسط یک موجود هوشمندتر و پیچیده تر به نام انسان میسر می شود.
A.I. یا هوش مصنوعی شاخه ای از علوم کامپیوتر است که کامپیوترها را قادر می سازد تا قابلیت هوشمندانه انسان را از نظر ادراک، یادگیری، حل مسائل هوشمند، استدلال و... را داشته باشند. این علم ارتباط تنگاتنگی با عصب شناسی، علوم شناختی، روانشناسی، منطق ریاضی، فلسفه، زبان شناسی، اقتصاد و مهندسی کامپیوتر دارد.
تاریخچه هوش مصنوعی:
تاریخچه تحولات و کارهای انجام شده در هوش مصنوعی از سال 1943با ارائه مدل نرون مصنوعی بیتی قابل یادگیری برای محاسبه هر تابع قابل محاسبه توسط مک کلوچ و والتر پیترز آغاز می شود و این سیر تحولات تا کنون ادامه دارد.
مغز مصنوعی:
مغز رباتی است که یاد می گیرد و رفتاری شبیه مغز انسان از خود نشان می دهد با این تفاوت که مغز انسان به صورت بیولوژیکی عمل میکند در صورتی که مغز یک ربات به صورت الکترونیکی عمل می نماید.
ربات ها به دو دسته تقسیم می شوند: 1-ربات های ثابت 2-ربات های متحرک، که وب سایت هوشمند یک مثال از ربات ثابت می باشد. هوش مصنوعی خود دارای زیر شاخه های متعددی است که از جمله آن ها می توان به سیستم های خبره (EXPERT SYSTEMS) اشاره نمود.
سیستم های خبره:
برنامه های کامپوتری هستند که نحوه تفکر و تصمیم گیری یک متخصص در یک زمینه خاص را شبیه سازی می کنند. این نرم افزار ها که الگوریتم های بسیار دشواری را در بر دارند، الگوهای منطقی که یک متخصص بر اساس آن ها تصمیم گیری می کند را شناسایی کرده و سپس بر اساس آن الگو ها مانند انسان تصمیم گیری میکنند.
در واقع بیشتر دستاورد های هوش مصنوعی در زمینه تصمیم گیری و حل مسئله بوده است که اصلی ترین موضوع سیستم های خبره را شامل می شود. به عبارت دیگر، به آن نوع از برنامه های هوش مصنوعی که به سطحی از خبرگی می رسند که می توانند به جای یک متخصص در یک زمینه خاص تصمیم گیری کنند، سیستم های خبره گفته می شود. این سیستم ها دارای پایگاه دانشی هستند که انباشته از اطلاعات و دانشی است که انسان ها هنگام تصمیم گیری درباره یک موضوع خاص بر اساس آنها تصمیم می گیرند.