درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
سورنا رایان افزار
علی حبیب زاده
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
بازاریاب
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
بازاریاب
مونث
متاهل
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
مسئول فروش
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مسئول فروش
مونث
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد