درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
آریا
حسین برخدا
شرکت های خصوصی
تهران
رباط‌کریم
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
حسابدار
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
حسابدار
مونث
مجرد
حداقل یک سال
لیسانس
حسابداری حسابرسی
امور دفتری و منشیگری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
امور دفتری و منشیگری
مونث
مجرد
اهمیتی ندارد
لیسانس
اهمیتی ندارد
مسلط به زبان انگلیسی