درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
نواندیشان صالح ایرانیان
صادقپور
شرکت های خصوصی
خراسان رضوی
مشهد
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس مکانیک
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس مکانیک
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
لیسانس برقمقدماتی
مهندس کامپیوتر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس کامپیوتر
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
مهندس الکترونیک
پاره وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس الکترونیک
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد