درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
شرکت پارس نیک
حسین حامدی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
کارگر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارگر
مذکر
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
ماهر در کار با دستگاهای کارتن سازی و مقوا سازیمتوسط
دایکات زن پیشرفته