درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
موسسه پدیده کامیاب البرز
شهرام حق دوست
شرکت های خصوصی
البرز
کرج
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
اپراتور رایانه
پیمانکاری
مشاهده ی جزئیات
اپراتور رایانه
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
دیپلم
کامپیوتر
مسئول فروش
پیمانکاری
مشاهده ی جزئیات
مسئول فروش
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
تجربه و هوش اجتماعی
بازاریاب
پیمانکاری
مشاهده ی جزئیات
بازاریاب
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
علاقه مندی به بازار و یاد گیری
راننده ماشین های سبک
پیمانکاری
مشاهده ی جزئیات
راننده ماشین های سبک
مذکر
پایان خدمت
متاهل
حداقل دو سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
2سال ازصدور گواهی نامه گذشته باشد
مديريت جهانگردی و هتلداری
پیمانکاری
مشاهده ی جزئیات
مديريت جهانگردی و هتلداری
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
حسابدار
پیمانکاری
مشاهده ی جزئیات
حسابدار
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
کارشناس مطالعات خانواده
پیمانکاری
مشاهده ی جزئیات
کارشناس مطالعات خانواده
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
امور دفتری و منشیگری
پیمانکاری
مشاهده ی جزئیات
امور دفتری و منشیگری
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
دیپلم
اهمیتی ندارد