درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
dano
ghorbani
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
کاردان معماری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کاردان معماری
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
حسابدار
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
حسابدار
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اشنایی با امور حسابداری و بیمه و مالیات متوسط
کارمند امور اداری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارمند امور اداری
مونث
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اشنایی با کامپیوتر و بایگانی و دفتری متوسط