درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
تگفاب
نوابی
شرکت های خصوصی
اصفهان
اصفهان
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
بازاریاب
پاره وقت
مشاهده ی جزئیات
بازاریاب
مذکر
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
توانایا بازاریابی حضوری
کاردان تأسیسات آبرسانی
پیمانکاری
مشاهده ی جزئیات
کاردان تأسیسات آبرسانی
مذکر
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
بازاریابی