درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
سایار
میرزایی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
برنامه نویس کامپیوتر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
برنامه نویس کامپیوتر
مذکر
تفاوتی ندارد
مجرد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد