درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
ساینا کابین
علی طباطبائی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس مکانیک
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس مکانیک
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
لیسانس
مهندسی مکانیک