درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
سازمان دولتی
عبدالهی
ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
برنامه نویس کامپیوتر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
برنامه نویس کامپیوتر
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
دیتابیس ها Transactional و Notificationپیشرفته
Sim Toolkit Programmingپیشرفته
برنامه نویسی مبتنی بر USSDپیشرفته
Persist In memory Programmingمتوسط
برنامه نویسی IOS و Androidمتوسط
WCFمتوسط