درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرهیختگان سیستم
علی
شرکت های خصوصی
کرمان
رفسنجان
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس فناوری اطلاعات
پاره وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس فناوری اطلاعات
مذکر
پایان خدمت
مجرد
حداقل یک سال
فوق دیپلم
مهندسی فناوری اطلاعات