درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
رنگین کمان
فوقی
مشاغل آزاد
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مسئول فروش
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مسئول فروش
مونث
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
بازاریاب
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
بازاریاب
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
برنامه نویس وب
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
برنامه نویس وب
مونث
تفاوتی ندارد
حداقل دو سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
HTMLپیشرفته
PHPمتوسط
Wordpressپیشرفته
CSS3 , HTML5متوسط