درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
پویا صنعت پولاد آران
علی سماواتی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
امور دفتری و منشیگری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
امور دفتری و منشیگری
مونث
مجرد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد