درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
MH.Soft
محمدرضا طاهرخانی
مشاغل آزاد
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
To build android games and apps
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
To build android games and apps
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
Android and IOS developerپیشرفته
3ds Max, Maya, Photoshopپیشرفته
Eclipse, Mosync, JavaScriptپیشرفته
CSS, SQLite, My SQlپیشرفته
jQuery mobile and jQueryپیشرفته
Work with android componentپیشرفته
Adobe flash, Open GLپیشرفته