درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
خوشگوار مشهد ( انبار بابل )
مائده امیری
شرکت های خصوصی
مازندران
بابل
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
بازاریاب
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
بازاریاب
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
فوق دیپلم
اهمیتی ندارد