درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
Petro sanaat energy rhine
Abdollah ossmani
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
امور دفتری و منشیگری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
امور دفتری و منشیگری
مونث
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
ترجمه و تسلط بر زبان إنكليسيپیشرفته