درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
رویداد گستر بابکان
زهرا تقی زاده
شرکت های خصوصی
کرمان
شهر بابک
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی
پیمانکاری
مشاهده ی جزئیات
کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
لیسانس
علوم ارتباطات اجتماعی