درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
بیمه ایران
خانم قناویزی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
بازاریاب
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
بازاریاب
مونث
تفاوتی ندارد
حداقل سه سال
لیسانس
اهمیتی ندارد
کارشناس فروش و بازاریابی انواع بیمه بطور حرفه ایپیشرفته
مشتری مداری و توسعه بازار مربوطهپیشرفته