درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
افزار پرداز هوشمند آرمیس
مهرداد امامی مهر
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس کامپیوتر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس کامپیوتر
مونث
مجرد
اهمیتی ندارد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر