درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
نوین نرم افزار جهان گستر
جنتی
شرکت های خصوصی
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
برنامه نویس کامپیوتر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
برنامه نویس کامپیوتر
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
مجرد
اهمیتی ندارد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
نرم افزارپیشرفته