درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
نوین ارتباط توسن
ابراهیم ولیزاده
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس برق
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس برق
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
Autocadمقدماتی