درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
اترا
تهرانی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس مکانیک
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس مکانیک
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
مدیر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مدیر
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
مسئول فروش
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مسئول فروش
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد