درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه شرکت های بیدار
جلیلی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
بازاریاب
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
بازاریاب
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل دو سال
دیپلم
اهمیتی ندارد
کارمند فروش و بازاریابیمتوسط
آشنایی کامل با فروشمتوسط