درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
راهکارهای هوشمند فناوری اطلاعات کیش
کورش کمالی
شرکت های خصوصی
البرز
کرج
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
برنامه نویس کامپیوتر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
برنامه نویس کامپیوتر
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
حداقل دو سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
Object Oriented Programming and Design Patternsپیشرفته
Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET MVCپیشرفته
Web Services, WebAPI, JSONپیشرفته
SQL Serverپیشرفته
Entity Frameworkپیشرفته
Dependency Injectionمتوسط
JavaScript, jQuery, AngularJSمتوسط
HTML5, CSS3متوسط