درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه پورمیکائیل
علی پورمیکائیل
مشاغل آزاد
تهران
پاکدشت
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
طراح صنعتی
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
طراح صنعتی
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل پنج سال
لیسانس
طراحی صنعتی
کارشناس برنامه ریزی و تولید
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارشناس برنامه ریزی و تولید
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل پنج سال
لیسانس
کاردانی مديريت صنعتی
حسابدار
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
حسابدار
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل پنج سال
لیسانس
حسابداری مالیاتی
تجربه مالی و مالیاتیپیشرفته