درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
کاریابی ایران
آقای ذاکری
شرکت های خصوصی
قم
قم
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس کامپیوتر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس کامپیوتر
مذکر
پایان خدمت
مجرد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
مهندس فناوری اطلاعات
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس فناوری اطلاعات
مونث
متاهل
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد