درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
توسعه اقتصادی
آقای هاشمی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
امور دفتری و منشیگری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
امور دفتری و منشیگری
مونث
مجرد
حداقل دو سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
آشنا به کامپیوترمتوسط
روابط عمومیپیشرفته