درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
رایا ارتباطات کیش
حسین فرهادی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
کارمند امور اداری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارمند امور اداری
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
دیپلم
اهمیتی ندارد
اپراتور رایانه
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
اپراتور رایانه
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
دیپلم
اهمیتی ندارد
امور دفتری و منشیگری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
امور دفتری و منشیگری
مونث
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
دیپلم
اهمیتی ندارد