درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
اسکان صنعت آسیا
مهندس ادیبی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مسئول فروش
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مسئول فروش
مونث
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد