درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
اروم ترک
قربانی
شرکت های خصوصی
آذربایجان غربی
ارومیه
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مسئول فروش
پاره وقت
مشاهده ی جزئیات
مسئول فروش
مونث
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
لیسانس
اهمیتی ندارد
رشته حسابداری