درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
اتیه سازان بیمه سامان
مسعود فرجی
شرکت های خصوصی
قزوین
قزوین
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مدير دولتی
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مدير دولتی
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
کاردان مديريت صنعتی
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کاردان مديريت صنعتی
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
بازاریاب
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
بازاریاب
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
مسئول فروش
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مسئول فروش
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
کارشناس علوم اجتماعی
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارشناس علوم اجتماعی
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
کاردان بيمه
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کاردان بيمه
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد