درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
کارا افزار
حسین زاده
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس فناوری اطلاعات
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس فناوری اطلاعات
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
فروش
مهندس کامپیوتر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس کامپیوتر
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر