درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
وینرال
ابراهیمی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
کارمند امور اداری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارمند امور اداری
مونث
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
زبان انگلیسیمتوسط
icdlمتوسط