درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
سیستم های تصمیم سازان اسپانه(دمیس)
مجتبی فرخی
شرکت های خصوصی
اصفهان
اصفهان
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
حسابدار
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
حسابدار
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
لیسانس
حسابداری حسابرسی
word , Excelمتوسط
برنامه نویس وب
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
برنامه نویس وب
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
برنامه نویس کامپیوتر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
برنامه نویس کامپیوتر
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
لیسانس
مهندسی کامپیوتر