درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
جلاسنج
صابر
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
اپراتور رایانه
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
اپراتور رایانه
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
کارمند امور اداری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارمند امور اداری
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
امور دفتری و منشیگری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
امور دفتری و منشیگری
مونث
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد