درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
mahdi
asani
مذکر
معافیت تحصیلی
1 - 5 - 1368
مجرد
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
officeمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خراسان رضوی
مشهد