درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حمید
گلیج
مذکر
پایان خدمت
25 - 6 - 1364
مجرد
لیسانس
مهندسی منابع طبیعی
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
مازندران
تنکابن