درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مریم
گلمحمدی
مونث
28 - 3 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی منابع طبیعی
زبان انگلیسیمقدماتی
icdl.haccp.متوسط
اشنایی به نرم افزار همکاران سیستممتوسط
excelمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
از 4 - 1387 تا 6 - 1387 در کارخانه شیر مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1388 تا 6 - 1388 در کارخانه کنسرو مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1391 تا 7 - 0 در کارخانه شیر مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران