درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
عباس
دیناروند
مذکر
پایان خدمت
20 - 2 - 1365
مجرد
لیسانس
شیمی
زبان انگلیسیمقدماتی
رانندگیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس شیمی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس شیمی را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خوزستان
شوش