درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
negar
moosavi
مونث
14 - 12 - 1366
مجرد
لیسانس
شیمی
زبان انگلیسیمتوسط
ICDLمتوسط
ISO17025مقدماتی
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارشناس آزمایشگاه شیمی را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس شیمی را دارم
از 4 - 1390 تا 6 - 1390 در اداره استاندارد کرج - کارآموز مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1391 تا 0 - 0 در شرکت پارسیان صنعت مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehrān