درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مریم
بوسعیدی
مونث
17 - 4 - 1362
مجرد
لیسانس
علوم تربیتی
زبان انگلیسیمتوسط
icdlمتوسط
نقاشی-رنگ روغن-سیاه قلم-مدادرنگپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس علوم تربیتی را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اصفهان
فلاورجان