درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مجید
صفدریان
مذکر
پایان خدمت
4 - 3 - 1351
متاهل
دیپلم
علوم انسانی
زبان انگلیسیمقدماتی
رانندگی پایه2 پیشرفته
خدماتپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مديريت جهانگردی و هتلداری را دارم
از 5 - 1385 تا 3 - 1391 در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مشغول بکار بوده ام
تهران
شهریار