درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
لیلا
دهنوی
مونث
1 - 1 - 1365
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
icdlپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 3 - 1387 تا 12 - 1391 در lg-مهندسی پزشگی نوین-شرکت طلوع مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران