درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد امین
مهدوی
مذکر
پایان خدمت
13 - 8 - 1368
مجرد
لیسانس
حقوق
زبان انگلیسیمقدماتی
تسلط به مجموعه افیسپیشرفته
آشنایی با امور طراحی و تسلط به برنامه های گرافیکیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی حقوقدان را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
قم
قم