درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
الهه
تهراني نسب
مونث
2 - 3 - 1369
مجرد
دیپلم
کامپیوتر
زبان آلمانیمتوسط
Officeمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مدیر شبکه را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدير دولتی را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی پیک موتوری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران