درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
معين
اخلاقي
مذکر
پایان خدمت
1 - 2 - 1366
متاهل
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدير دولتی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی گرافیست کامپیوتری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
کرمان
رفسنجان