درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علیرضا
احسان
مذکر
معافیت
21 - 11 - 1364
متاهل
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی گرافیست کامپیوتری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم