درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سلمان
فارسی
مذکر
معافیت
4 - 10 - 1365
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان آلمانیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدير دولتی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
سابقه ی شغلی ندارم